Семејство 3 со нешто

Опис за семејство со сметка за плаќање

ЕВН:

Број на корисник:

454654
1232424
Неплатена
5454
4545
Неплатена
777
454777
Неплатена